กำหนดการการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ณ ราชอาณาจักรไทย 19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กำหนดการ

การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ ราชอาณาจักรไทย
19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงโรม  – กรุงเทพฯ

19:00        ออกเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบิน กรุงโรม ฟูมิชิโน มุ่งสู่ กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 

12:30        เดินทางถึงสนามบินกองทัพอากาศ สถานี 2 บ.น. 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ สนามบินกองทัพอากาศ สถานี 2 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ

-พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ บริเวณลานทำเนียบรัฐบาล

-พบปะกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

-พบปะกับคณะรัฐบาล ผู้มีอำนาจฝ่ายบ้านเมือง               พระสันตะปาปาปราศรัย

ข้าราชการ คณะฑูตานุทูต ภายใน ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

-เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) พระสันตะปาปาปฏิสันถาร

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร                                                    

 -พบปะทักทายคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของ       พระสันตะปาปาให้โอวาท

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งเวชบุคคลของโรงพยาบาลในเครือคาทอลิก

และเสด็จเยี่ยมอวยพร บรรดาผู้ป่วย ผู้สูงวัย

และบุคคลพิการส่วนพระองค์ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร

-เสวยอาหารกลางวันส่วนพระองค์ ณ สถานสมณฑูตวาติกัน

-เสด็จเข้าเฝ้าส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ณ พระบรมมหาราชวังพระที่นั่งอัมพรสถาน

-พิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษ ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย            พระสันตะปาปาเทศน์

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ

-พบปะกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต          พระสันตะปาปาปราศรัย

ผู้เตรียมตัวเป็นบาดหลวง ผู้ฝึกหัด ครูคำสอนภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน

-พบปะกับบรรดาบิชอปของไทย

และของสหพันธ์บรรดาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)             พระสันตะปาปาปราศรัย

ณ สักการะสถานบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

-พบปะส่วนพระองค์กับสมาชิกของคณะนักบวชเยซุอิตที่สังกัดในประเทศไทย

ภายในห้องด้านหลังสักการะสถาน

-เสวยอาหารกลางวันส่วนพระองค์ณ สถานสมณฑูตวาติกัน

-พบปะผู้นำคริสตชนต่างนิกาย และผู้นำ                               พระสันตะปาปาปราศรัย

หรือผู้แทนผู้นับถือศาสนาอื่นๆในประเทศไทยพร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์

และนิสิตนักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พิธีบูชามิสซาเพื่อบรรดาเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก          พระสันตะปาปาเทศน์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว

พิธีการอำลาส่งเสด็จสนามบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง บ.น. 6 สถานี ที่ 2

09:30 น.     เครื่องบินออกเดินทางมุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น.     เสด็จถึงสนามบินกรุงโตเกียว-ฮาเนดะพิธีการต้อนรับ ณ สนามบินโตเกียว-ฮาเนดะ

Powered by