กำหนดการการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ณ ราชอาณาจักรไทย 19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กำหนดการ

การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ ราชอาณาจักรไทย
19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019   

กรุงโรม  – กรุงเทพมหานคร

19:00 น.         ออกเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรมมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น.         พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ
อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00  น.  -พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. -พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. -พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต  

ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  พระสันตะปาปาปราศรัย

10:00 น. -เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  พระสันตะปาปาปฏิสันถาร

                                               

11:15 น. -เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล พระสันตะปาปาประทานโอวาท

 

12:00 น.   ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. – เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. -พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พระสันตะปาปาเทศน์

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ

10:00 น. -พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน    
               ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  พระสันตะปาปาปราศรัย

11:00 น. -พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)      

      ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย

11:50 น.  -พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส

         บุญเกิด กฤษบำรุง

     -เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. -พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย

       พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
          มหาวิทยาลัย   พระสันตะปาปาปราศรัย

17:00 น. -พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  พระสันตะปาปาเทศน์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น.  เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

Powered by