เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีสันติภาพ ความรักและความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในพระพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา การเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันเพื่อสันติภาพของโลก สมเด็จพระสันตะปาปายังส่งสารแห่งความรักและสันติไปสู่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เป็นความหวังในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านพระดำรัสเชิญชวนให้สร้างสะพานแห่งสันติและความเข้าใจ

เมื่อเวลา 15 นาฬิกา 15 นาทีโดยประมาณ ตามเวลาท้องถิ่น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดเส้นทางเสด็จมีนิสิตโบกธงชาติไทยธงนครรัฐวาติกันและธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับเสด็จตลอดเส้นทาง พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมาธิการผ่ายเสวนาระหว่างศาสนา และคริสตศาสนสัมพันธ์ ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับพวงมาลัยจากผู้แทนนิสิตชายหญิง แล้วเสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จขึ้นบนเวทีหอประชุม ประทานพระหัตถ์และมีพระปฏิสันถารกับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตพระพรหมบัณฑิตผู้นำศาสนาในประเทศไทยเช่นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ (ชวินรังสิพราหมณกุล) นายอาคิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีและผู้แทนคริสตศาสนานิกายต่างๆในประเทศไทยรวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประทับพระเก้าอี้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระบรมราชปณิธานทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ จากนั้น อธิการบดีเข้าเฝ้าถวายของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปา

จากนั้น บิชอปยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ กราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนคริสตศาสนิกชนนิกายต่างๆ รวมถึงผู้นำทางศาสนา รวมถึงคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเข้าเฝ้า เพื่อรับประทานพระดำรัส จบแล้ว คณะนักร้องประสานเสียง ซึ่งจัดจากหลายกลุ่มศาสนา และจากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Al-Aman Chorus โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส และ Moo hkof hpau โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันขับร้องเพลง Peace Prayer อำนวยเพลงโดย อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

ต่อไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานพระดำรัสแก่ที่ประชุม ในหัวข้อ “Building bridges for peace and Understanding” ท่ามกลางผู้นำคริสตศาสนาต่างนิกาย ผู้แทนทางศาสนา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อจบพระดำรัสแล้ว คณะนักร้องประสานเสียงขับร้องเพลง “Song of Freedom” สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูปเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาประทับรถยนต์พระประเทียบ เสด็จต่อไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ