วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 10 นาฬิกาโดยประมาณ ตามเวลาท้องถิ่น ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ดุจเดียวกันกับที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เคยเสด็จมาเยือนพระอารามแห่งนี้เมื่อ 35 ปีที่แล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากทำเนียบรัฐบาล มายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อเสด็จถึง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศประจำสมเด็จพระสันตะปาปา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ณ ที่นั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ทรงรับ พร้อมด้วย สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกโร) และ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อคฺคชิโน) แล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงนำเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ มีพระดำรัสรับเสด็จ เมื่อจบพระดำรัสแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปามีพระดำรัสตอบ เมื่อจบพระดำรัสแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายเหรียญพระรูป พระรูปบรรจุกรอบเงิน และสำรับหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษแด่สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นที่ระลึก และสมเด็จพระสันตะปาปา ถวายจากระเบื้องเขียนภาพลายเส้นพระมหาวิหารนักบุญเปโตร ประดับด้วยพระตราของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จมาเยือนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และมีพระปฏิสันถารตามพระอัธยาศัย 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 2 ที่ได้เสด็จมาเยือนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเฝ้า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 18 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527 เพื่อเป็นการตอบแทนที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 17 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต ได้เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที่ 6 ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อพุทธศักราช 2519 นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพระกรุณาโปรดให้อาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงร่วมการประชุมผู้นำศาสนาระดับสากลเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาหลักต่างๆ และการวางโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดโดยสมณกระทรวงเพื่อการบริการและพัฒนาความสมบูรณ์ของมนุษย์แห่งพระสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงมีพระบัญชาโปรดให้พระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมการประชุมดังกล่าว ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ จึงได้เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วย เพื่อทรงกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างพระพุทธศาสนาและพระศาสนจักรคาทอลิกให้แน่นแฟ้นขึ้น เป็นการเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์ อันนำไปสู่ความร่วมมือกันเพื่อคุณธรรม จริยธรรม และสันติภาพของโลก 

จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลงพระนามเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาเยือนพระอารามแห่งนี้ แล้วประทับฉายพระรูปร่วมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นที่ระลึก จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาประทานของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะ รองนายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาเฝ้า และเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานเหรียญที่ระลึกแก่พระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป และบิชอปผู้ตามเสด็จ เมื่อได้เวลาอันสมควร สมเด็จพระสันตะปาปาทูลลาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระประเทียบเสด็จต่อไปยังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์