วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ ก่อนที่จะประทานพระดำรัสแก่รัฐบาล ข้าราชการ และทูตานุทูต 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเริ่มพระกรณียกิจในประเทศไทยด้วยการเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อเสด็จถึงบริเวณตึกไทยคู่ฟ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำเสด็จไปยังแท่นรับความเคารพ  กองเกียรติยศผสม จำนวน 1 กองพัน ซึ่งจัดจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงเพลงชาติวาติกัน และเพลงชาติไทยตามลำดับ จบแล้ว เสด็จไปยังแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี อธิบดีกรมพิธีการทูต กราบทูลเบิกรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้ารับเสด็จ หัวหน้าฝ่ายการทูต นครรัฐวาติกันแนะนำผู้ตามเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบทูลเชิญเสด็จไปยังตึกไทยคู่ฟ้า

ที่ตึกไทยคู่ฟ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทับฉายพระรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรี แล้วเสด็จไปยังห้องรับรองสีงาช้างด้านนอก นายกรัฐมนตรีเบิกรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา เข้าเฝ้า จากนั้นทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล และทอดพระเนตรของที่ระลึกซึ่งนายกรัฐมนตรีถวาย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงพระกรุณาโปรดประทานของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้น แล้วเสด็จเข้าสู่ห้องสีงาช้างด้านใน เพื่อทรงมีพระปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังตึกสันติไมตรี

ณ ตึกสันติไมตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ผู้แทนศาสนาต่างๆ และผู้มีเกียรติของรัฐบาลรอรับเสด็จ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จถึงตึกสันติไมตรี นายกรัฐมนตรีกราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระดำรัสแก่ผู้มาเฝ้า 

ทั้งนี้ เมื่อ 35 ปีที่แล้วในวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

ซึ่งต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญ ได้เสด็จมาทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาล โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้

เมื่อจบพระดำรัสแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปามีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้า เมื่อได้เวลาอันสมควร

นายกรัฐมนตรีนำเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบ เพื่อเสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม