วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 11.48 .

เรื่อง การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน .. 2019

ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส นับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีของพวกเราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 350 แห่งการสถาปนาพระศาสนจักรคาทอลิกขึ้นในผืนแผ่นดินสยาม

พระชนมชีพและพระพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล เป็นการประกาศอารยธรรมแห่งความรักและเมตตาธรรม ตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า

การเสด็จเยี่ยมอภิบาลคริสตศาสนิกชนคาทอลิก และศาสนิกชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ทุกนิกายความเชื่อ และวัฒนธรรม ของพระองค์ท่าน เป็นการเสริมสร้างภราดรภาพสากล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของมวลมนุษยชาติทั่วโลก อันจะยังคุณประโยชน์เป็นอเนกอนันต์

ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตศาสนิกชนคาทอลิกทุกค ร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส รวมทั้งเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมรับเสด็จพระองค์ท่าน และร่วมใจในพระพันธกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านจะทรงปฏิบัติในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพองค์ความรักของพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางมวลหมู่คริสตศาสนิกชนที่รวมตัวกันในพระนามของพระองค์
(
มธ 18:20)

ขอพระพรของพระเยซูคริสตเจ้า จงมีแด่พี่น้องทุกท่าน ทุกครอบครัว ทุกชุมชนความเชื่อตลอดไป

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สำนักวาติกัน ร่วมกันแถลงข่าวการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยมี ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 11.48 . ที่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้แทนภาครัฐบาล เข้าเฝ้าถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ  กล่าวถึงการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ว่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จะได้เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อประทานพระดำรัสแก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทูตานุทูต จากนั้น เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น ทรงพบกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์คาทอลิก กับทั้งทรงเยี่ยมประทานพระพรแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสด็จไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และเสด็จมาทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ  (พิธีมิสซา) สำหรับประชาสัตบุรุษ ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย สนามศุภชลาศัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จะประทานพระวโรกาสให้คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาท วัดนักบุญเปโตร และสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นทรงพบกับคณะบิชอปของประเทศไทย และคณะบิชอปจากสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย  ก่อนเสด็จกลับทรงพบกับคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย แล้วเสด็จไปทรงพบกับผู้นำคริสตศาสนานิกายต่างๆ รวมถึงผู้นำศาสนาในประเทศไทย พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) สำหรับเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 23 พฤศจิกายน

อนึ่ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน อันเป็นวันที่เสด็จมาถึงประเทศไทย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งพระอนามัย ด้วยทรงมีพระชนมายุกว่า 83 พรรษา ก่อนที่จะทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในวันพรุ่งนี้