ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการพบปะกันของเรานั้นมีค่ามากในการแบ่งปันรากเหง้าของเรา ในการค้นพบความดีที่พระคริสตเจ้าทรงหว่านไว้และทำให้เจริญเติบโตขึ้นในพวกเราแต่ละคนแล้วเราก็นำมาแบ่งปันกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันโดยไม่กลัวการเสวนาแต่ต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมการแตกแยกกันอันเป็นที่สะดุดที่ยังไม่ได้มีการเยียวยาอย่างสมบูรณ์จะสามารถขจัดได้ก็ด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าในขณะที่เรากำลังเดินทางร่วมกัน อธิษฐานภาวนาให้กันในแต่ละขั้นตอน ทำงานรับใช้ผู้ที่เดือดร้อน เสวนาในความจริงโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆ ต่อความลำเอียงในอดีต ในความจริงใจและความโปร่งใสดังกล่าวซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระคริสตเจ้า เราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและหันกลับมาชื่นชอบความเป็นอัตลักษณ์ของตนได้มากยิ่งขึ้น เราจะก้าวหน้าขึ้นในความรู้และในความรักต่อกันและกัน เราจะมีประสบการณ์กับความจริงว่า สำหรับความแตกต่างทุกอย่างของเรา มีอะไรที่มากกว่าซึ่งทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไป ข้างหน้าด้วยกัน

(สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับคณะของสมเด็จอัยกาเพื่อเอกภาพจากนครอิสตันบุล ประเทศตุรกี ซึ่งเสด็จเยือนกรุงโรมในโอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน 2019)

Photo by EvandroInetti