เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2019 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม พร้อมด้วยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงฯ , คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าไปยัง APOSTOLIC PALACE นครรัฐวาติกัน เพื่อพบมงซินญอร์ Guido Marini นายจารีตของสมเด็จพระสันตะปาปา เพื่อเตรียมพิธีมิสซาระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส