โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม

การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019) เพื่อให้การฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” ได้บังเกิดขึ้น และดำเนินต่อไปอย่างมีคุณค่าและความหมายต่อคริสตชนชาวไทย สมาชิกของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงเตรียมการเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้

  1. เพื่อสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งพระศาสนจักรในผืนแผ่นดินไทยนี้
  2. เพื่อสำนึกในความกตัญญูต่อบรรดาธรรมทูตในอดีต รื้อฟื้นความมีชีวิตชีวาแห่งชุมชนความเชื่อในปัจจุบันและเจริญชีวิตแบบศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสต์ด้วยความหวังมุ่งสู่อนาคต
  3. เพื่อรวมพลังในการเป็นประจักษ์พยาน “พันธกิจสู่ปวงชน” (Missio ad gentes) ให้อาณาจักรแห่งความรักของพระเจ้าเติบโตขึ้นต่อๆ ไป

ตราสัญลักษณ์ “350 ปี มิสซังสยาม”

โดยอาศัย “พระตรีเอกภาพ” ในสัญลักษณ์ ใบเรือสามใบที่นำพามิชชันนารีมายังมิสซังสยาม“ท่านทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” มก 16:15

อาศัยพระแม่มารีย์ที่ทรงคุ้มครองมิชชันนารีในอดีตและอุปถัมภ์พระศาสนจักรในปัจจุบัน การประกาศข่าวดี มีรากฐานจากพระวาจา คริสตชนคาทอลิกไทย ร่วมใจสืบสานวันเวลาแห่งการเดินทางของพระศาสนจักรด้วยการประกาศข่าวดี การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม”

“เราได้เริ่มทอดสะพานระหว่างยุโรปกับเอเชีย ข้าพเจ้ายินดีมากทีเดียวที่จะถวายร่างกาย และกระดูกของข้าพเจ้า รวมถึงลูกที่รักของข้าพเจ้า (บรรดามิชชันนารีทั้งหลาย) ใช้เป็นเสาค้ำยันสะพานนั้นให้แข็งแรง เปิดทางให้บรรดาธรรมทูตผู้มีใจกล้าหาญในอนาคต จะได้เดินทางผ่านข้ามต่อไป” (พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ)