18:00 น. การถ่ายทอดสด

พิธีบูชาขอบพระคุณ
ณ สนามศุลชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ 

LIVE

HOLY MASS in the NATIONAL STADIUM

ข่าวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานพระพร พร้อมทั้งกำลังใจแก่บรรดาผู้ป่วยและคนพิการที่มาเข้าเฝ้า ในโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4...

แถลงข่าวด้วยความยินดี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ณ ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอปฟรังซิสเซเวียร์...

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา...

11:15 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล
11:15 hr. – Pope francis meets with the medical staff at ST.LOUIS Hospital

09:30 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
09:30 hr. – His Holiness Pope Francis meets with Authorities, Civil Society, and the Diplomatic Corps S in the “Inner Santi Maitri Hall of the Government House”

 กำหนดการและการถ่ายทอดสด

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00  น. – พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล [map 1]

09:15 น. – พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. – พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต  ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  พระสันตะปาปาปราศรัย

10:00 น. – เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  พระสันตะปาปาปฏิสันถาร  [map 2]                         

11:15 น. – เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล พระสันตะปาปาประทานโอวาท [map 3]

12:00 น. – ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. – เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต [map 4]

18:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พระสันตะปาปาเทศน์ [map 5]

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. – พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  พระสันตะปาปาปราศรัย  [map 1-2]

11:00 น. – พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย [map 1-2]

11:50 น. – พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

– เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. – พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   พระสันตะปาปาปราศรัย [map 3]

17:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  พระสันตะปาปาเทศน์ [map 4]

Program

กำหนดการ การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ราชอาณาจักรไทย 

Official Merchandises

ของที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

Rules and Regulations

คู่มือและข้อปฏิบัติในการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Pope sends

greetings

to Thailand ahead of visit 2019.11.15

พระดำรัสพระสันตะปาปา

ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สกู๊ปพิเศษ

Breaking News!

การเตรียมการเสด็จเยือนฯ

บทความ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก #บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019...

Theme Song

บทเพลงในโอกาสต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Powered by